Vedtægter Dragør Badminton

§1

Klubbens navn er Dragør Badminton, forkortet DB. Klubbens hjemsted er Dragør Kommune. Postadresse: Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør.

§2

Klubben er gennem medlemskab af Badminton København(KBKr) medlem af Badminton Danmark under Danmarks Idrætsforbund(DIF) og derved tilsluttet Badminton World Federation (BWF). Klubben og dens medlemmer er underkastet love og bestemmelser fastsat af disse forbund.

§3

Klubbens formål er dyrkelse af amatør badminton idrætten.

§4

Som medlem kan optages enhver, når anmodning herom rettes til bestyrelsen, Og denne godkender optagelsen. Ingen, der er slettet på grund af kontingent restance af en under DIF hørende klub, kan optages som medlem, før denne restance er betalt, eller den ekskluderende myndighed har givet sit samtykke. Medlemskab gælder for en hel sæson, dvs. et medlem kan normalt ikke få refunderet kontingent ved udmeldelse midt i sæsonen. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og skal være bestyrelsen i hænde inden ny sæsonstart.

§5

Medlemmerne er underkastet klubbens love og skal efterleve de af bestyrelsen, spilleudvalg og offentlige myndigheder til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. Medlemmerne må ikke uden tilladelse fra Badminton Danmarks forretningsudvalg deltage i udenlandske badmintonstævner eller i kampe mod udenlandske spillere. Medlemmerne skal til enhver tid holde klubben underrettet om folkeregisteradressen.

§6

Kontingentets størrelse og opkrævning fastsættes af bestyrelsen og meddeles inden tildeling af bane for den pågældende sæson. Forud for tildeling af bane skal eventuelt kontingent restance være bragt ud af verden. Bestyrelsen har ret til med 14 dages skriftligt varsel at slette medlemmer, som ikke i løbet af dette tidsrum betaler en eventuel kontingent restance.

§7

Bestyrelsen udarbejder planer for benyttelse af de til klubbens rådighed værende baner og bestemmer fordelingen af disse blandt medlemmerne, hvis ønsker i videst muligt omfang søges imødekommet. Det påhviler medlemmerne selv at skaffe sig det nødvendige antal medspillere blandt klubbens medlemmer til besættelse af en bane.

§8

Dersom klubben til fremme af sit formål arrangerer turneringer, stævner, sammenkomster eller lignende, har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil. Enhver aflysning sker ved opslag på en meddelelsestavle 14 dage før det pågældende arrangements afholdelse.

§9

Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesser direkte, eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes karantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Såvel den karantæneramte som den ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på førstkommende generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være til stede under sagens behandling. Sager af denne art kan desuden ad den sædvanlige vej (gennem klub til kreds og fra kreds til forbund) indankes til kendelse i henhold til Badminton Danmarks love, $ 12.

§10

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer. Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens lovlighed skal fremsættes under pkt. l, valg af dirigent.

§11

En gang årligt inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes med mindst fire ugers varsel ved udsending af mail til klubbens medlemmer samt annoncering på klubbens hjemmeside og primære sociale medie, Facebook. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. På dagsorden for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formand og udvalg aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jvf. $13.

6. Valg af revisorer og suppleant, jvf. $15.

7. Eventuelt.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 16 år og ikke er i restance. Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagt skal godkendes af bestyrelsen inden generalforsamlingens åbning. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, som har opnået myndighedsalder. Dirigenten vælges af generalforsamlingen. Valgbar er ethvert lovligt medlem af generalforsamlingen, som er fyldt 16 år, og ikke er medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde.

Skriftlig, hemmelig afstemning skal foretages, så frem ønske herom fremsættes af blot et aktivt medlem. Forslag vedtages ved simpel stemmeflerhed. Dog er beslutninger om lovændringer samt om klubbens ophævelse kun gyldig, når 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Så frem forslag om lovændringer og klubbens ophævelse ikke vedtages med det nødvendige antal stemmer på den ordinære generalforsamling, forelægges forslaget til vedtagelse ved simpel stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed i forbindelse med personvalg foretages lodtrækning.

§12

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 50 medlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom. Af begæringen skal fremgå de punkter, som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at begæring herom er fremsat.

§13

Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen og består af 7 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren, ungdomsudvalgsformand og seniorspilleudvalgsformand vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Såvel formand, kassereren, ungdomsudvalgsformand, seniorspilleudvalgsformand som de menige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for et år ad gangen indtil næste ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, kassereren, ungdomsudvalgsformand, seniorspilleudvalgsformand og et bestyrelsesmedlem på ulige. Det er bestyrelsens opgave at lede og repræsentere klubben efter bedste evne. Til løsning af dette disponerer bestyrelsen over klubbens midler og kan ansætte den nødvendige lønnede medhjælp. Bestyrelsen kan desuden nedsætte udvalg til udførelse af særlige hverv. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller ved dennes forfald næstformanden er til stede. Over generalforsamlingen, bestyrelsens forhandlinger, medlemsmøder og lignende føres protokol. Af protokollen skal fremgå beslutninger truffet på disse møder. Bestyrelsen fastlægger selv forretningsorden.

§14

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af klubbens revisor. Kassereren skal på forlangende fremlægge klubbens regnskabsmateriale og kontante kassebeholdning for formanden og klubbens revisorer. Bestyrelsen fastsætter regler for kassererens beføjelser.

§15

Til revision af klubbens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

§16

Alene klubbens formue hæfter for klubbens økonomiske forpligtelser. Beslutning om anvendelse af eventuel formue i tilfælde af klubbens opløsning træffes på den afsluttende generalforsamling, og formålet skal godkendes af kommunen. Overført formue fra ALB i forbindelse med sammenlægning af de 2 klubber reserveres det fremtidige ungdomsarbejde, og kan anvendes til eksempelvis uddannelse af ungdomstrænere, afvikling af ungdomsturneringer, præmier etc. Anvendelse af formuen besluttes af bestyrelsen.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. maj 1982.

Ændring paragraf 11, vedtaget den 30. maj 1984.

Ændring paragraf 11,13,14 vedtaget den 30. januar 1986.

Ændring paragraf 13, vedtaget den 26. januar 1989.

Ændring paragraf 11,14 vedtaget den 25. februar 1993.

Ændring paragraf 11,14 vedtaget den 22. maj 2001.

Ændring paragraf 16 vedtaget den 23. maj 2007.

Ændring paragraf 2 vedtaget den 27. juni 2009.

Ændring paragraf 4 vedtaget den 27. juni 2009.

Ændring paragraf 11 vedtaget den 27. juni 2009.

Ændring paragraf 11 vedtaget den 13. maj 2024.